މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށްފި

Male' atoll council launches its official website

23 Feb 2024 - 01:48

23 ފެބްރުއަރީ 2024 - 01:48

The official website of the Atoll Council has been launched at a ceremony in Hura, Male' Atoll.

The website is available in both English and Dhivehi languages. It features valuable information about the Atoll Council and details about the nine islands within the Atoll. Additionally, visitors can stay informed about significant decisions made by the council.

The website was expertly designed by Hash Maldives Pvt Ltd.

މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ. މާލެއަތޮޅު ހުރާގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކޮށްދެއްވާފައިވަނީ މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންްސިލްގެ ނައިބުރައީސް އީސާ އަޙްމަދެވެ. 

މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަޢުލޫމާތާއި އަދި އަތޮޅުގެ 9 ރަށުގެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭގޮތައް އިނގިރޭސި އަދި ދިވެހި ބަހުން ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ވެބްސައިޓެކެވެ.

ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާ މުޙިއްމު ހަރަކާތް ތަކާއިި ރަށުކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ މުހިއްމު ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މިވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ގެނެސްދެވޭނެއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކައުންސިލުން ނިންމާ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި މުޙިއްމު ނިންމުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ވެބަސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ގެނެސްދެވޭނެއެވެ.

މިވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވަނީ ހޭޝް މޯލްޑިވްސްއިންނެވެ.