މާލެއަތޮޅު މާފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

Secretariat of Maafushi Council

Introduction Maafushi Council 

There are 05 council members in the K.Maafushi Council. The council has a total of 33 employees, including those hired to perform municipal work provided by the council. There are currently 13 administrative staff. (This includes the Secretary General of the Council, 01 administrative employee for the ATM Committee and 01 administrative employee for the K.Maafushi Youth Centre.)

 ކައުންސިލްގެ ތަޢާރަފް

މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލަކީ 05 ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އިންތިހާބުވެފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ. މި ކައުންސިލްގައި ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ މުނިސިޕަލް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުންނާއެކު ޖުމްލަ 33 މުވައްޒަފުން އެބަތިއްބެވެ. މީގެ ތެރެއިން އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި މިވަގުތު ތިބީ 13 މުވައްޒަފުންނެވެ. (އެއީ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާއި، އ.ތ.މ ކޮމެޓީއަށް ޚާއްސަ 01 އިދާރީ މުވައްޒަފާއި، މާފުށީ ޔޫތް ސެންޓަރަށް ޚާއްސަ 01 އިދާރީ މުވައްޒަފު ހިމަނައިގެންނެވެ.)

Maafushi Map

މާފުށި ޗާޓް