Administrative Section

 Secretariat of Maleatholhu Atoll Council, Ameeru Ameen Magu, K.Thulusdhoo

 6644234

 info@kaaf.gov.mv

Finance Section

 Secretariat of Maleatholhu Atoll Council, Ameeru Ameen Magu, K.Thulusdhoo

 66440041

 info@kaaf.gov.mv

Human Resource Section

 Secretariat of Maleatholhu Atoll Council, Ameeru Ameen Magu, K.Thulusdhoo

 6640032

 info@kaaf.gov.mv

License Section

 Secretariat of Maleatholhu Atoll Council, Ameeru Ameen Magu, K.Thulusdhoo

 6645002

 info@kaaf.gov.mv

އިދާރީ ސެކްޝަން

 މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ، އަމީރު އަމީނު މަގު، ކ.ތުލުސްދޫ

 6644234

 info@kaaf.gov.mv

ފިނޭންސް ސެކްޝަން

 މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ، އަމީރު އަމީނު މަގު، ކ.ތުލުސްދޫ

 6640041

 info@kaaf.gov.mv

ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

 މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ، އަމީރު އަމީނު މަގު، ކ.ތުލުސްދޫ

 6640032

 info@kaaf.gov.mv

ލައިސެންސްއާއި ބެހޭ ސެކްޝަން

 މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ، އަމީރު އަމީނު މަގު، ކ.ތުލުސްދޫ

 6645002

 info@kaaf.gov.mv

Send us a message
މެސެޖެއް ފޮނުވުމަށް
ފޮނުވަނީ