މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިިލްގެ އިދާރާ

Secretariat of Guraidhoo Council

 

Introduction to the Council

- Introduction to the Council: a. The Guraidhoo Council is an agency established by the Decentralization Act to provide services to the people. The council also has 5 elected council members. In addition, there is a Secretary General and 26 civil service employees. The new structure approved for the council for 2023 includes 57 employees.

- Services provided by the council: A service charter has been issued to provide all the services required by the council. Economic social and planning projects and all municipal related works and employee related services are provided.

ކައުންސިލްގެ ތަޢާރަފް

ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ އިދާރާއެކެވެ. މި ކައުންސިލް ގައިވެސް އިންތިހާބު ވެފައިވާ 5 ކައުންސިލް މެމްބަރުން ތިއްބަވަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަކާއި، ސިވިލްސަރވިސް 26 މުވައްޒަފުން ތިބެއެވެ. އަދި 2023 ވަނަ އަހަރަށް މި ކައުންސިލަށް ފާސްކޮށްދެއްވި އައު އޮނިގަނޑުގައި 57 މުވައްޒަފުން ހިމެނިފައިވެ އެވެ.   

- ކައުންސިލުންދޭ ހިދުމަތްތައް: މިކައުންސިލުން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިހާރުވާނީ ސަރވިސްޗާރޓާއެއް އާއްމުކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން އިކޮނޮމިކް ޝޯސަލް އަދި ޕްލޭނިންގ ޕްރޮޖެކްޓްސް އަދި މުނިސިޕަލް އާއި ގުޅޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކާއި މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް ދެމުންގެންދެ އެވެ. 

Guraidhoo Map

ގުރައިދޫ ޗާޓް