Issuance of A Zone Licenses


We has started offering digital licenses, which are currently being offered by the Transport and Civil Aviation, to the public in obtaining road licenses.

How to get the service

This service is accessed using an EFAAS ID, so you must first register an EFAAS ID. Please use the link below to register for EFAAS

Register EFAAS

Then go to the SIMS portal through the link below and log in with your EFAAS login.

Sims Portal

After taking the required service, please apply on the required date.

The date will be confirmed in queue order.

Please ensure that you arrive for the service on the confirmed date.

The theory examination for road license will be conducted between 09:00 am and 13:00 pm on official days. A maximum of 10 people can take the exam per day.

Once you pass the theory test, you can apply for driving from the portal.

The practical examination for road license will be held between 10:00 am and 14:00 pm on official days.

Once you pass the driving test, your card on the Efaas will be updated within 3 days.

Once theory test is passed and the practical examination must be completed within 60 days.

For more information, please contact our License Unit on 6645004 between 08:00 am and 14:00 pm on public days.

Quality and duration of service

If you want to apply for the card, you will receive the license card within 3 days of updating the portal and paying.

Issuance of Marine Licences

How to get the service

Fill the form and submit it along with Health Report, 2 passport size photographs, a copy of Niami Certificate and a copy of ID card before 13:00 on the official day and transfer the examination fee and service fee.

Payments will be accepted only through Internet Banking to the account number 7730000311011 (MALE ATOLL COUNCIL).

Slip and other relevant materials should be sent to 7824234 via Viber.

The practical examination for the marine license will be held between 10:00 am and 14:00 pm on official days.

After passing the driving test, transfer the money before 13:30 on the official day for obtaining the Marine License Book.

(Forms are available from the council office.)

Quality and duration of service

License book will be received within 3 days of payment.

Aenean congue quam et urna lacinia, consectetur pretium velit ultricies. Suspendisse porttitor quam eu elit congue iaculis. Suspendisse fermentum auctor diam, vestibulum rutrum nibh cursus eu. Donec rhoncus nisi non ornare iaculis.

Tabs Section

މިކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޤާނޫނީ ޝަޚުސެކެވެ. މިކައުންސިލްގައި ރަށު ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިތިބި 5 ކައުންސިލަރުން ތިއްބަވައެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއްވަނީ ގާއިމްކޮށްފައެވެ. މިއިދާރާގެ ޚިދުމަތްތައް އަމާޒުކުރެވިފައިވާނީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށެވެ.

އޭ ޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުން

އެއްގަމުގެ ލައިސްސަންސް ހޯދުމުގައި މިވަގުތު ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އިން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޑިޖިޓަލް ލައިސަންސްގެ މިއިދާރާއިން ވަނީ ދޭންފަށާފައެވެ.

ޚިދުމަތް ހޯދަންވީ ގޮތް

 މިޙިދުމަތަކީ އީފާސް އައިޑީއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދާ ޙިދުމަތެއްކަމުން ފުރަތަމަ އީފާސް އައިޑީއެއް ރެޖިސްޓަރ ކުރާނީއެވެ.  އީފާސް ރެޖިސްޓަރ ކުރެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކް ބޭނުން ކުރަށްވާ

އީފާސް ރެޖިސްޓަރ ކުރުމަށް

އެއަށްފަހު ތިރީގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ސިމްސް ޕޯރޓަލްއަށް ވަޑައިގެން އީފާސް ލޮގިންއިން ވަންނަވާނީއެވެ.

ސިމްސް ޕޯރޓަލް

ބޭނުންވާ ޙިދުމަތެއް ނެނގެވުމަށްފަހު މިއިދާރާ ނަންގަވާ އަދި ބޭނުންފުޅުވާ ތާރީޙެއް ނަންގަވާ އެޕްލައި ކުރަށްވާނީއެވެ.

ކިއުތަރުތީބުން ތާރީޙް ކޮންފަރމް ކުރެވިގެންދާނެ އެވެ. 

ކޮންފަރމް ކުރެވިފައިވާ ތާރީޙަށް ޙިދުމަތް ހޯދުމަށް ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

އެއްގަމު ލައިސަންސްގެ ތިއަރީ އިމްތިޙާން ދެވޭނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު 09:00 އިން މެންދުރުފަހު 13:00 އާދެމެދު، އެފަރާތަކަށް މިއިދާރާއިން ދެވިފައިވާ ގަޑީގަ. މިގޮތުން ދުވާލަކު އިމްތިޙާން ދެވޭނީ ގިނަވެގެން 10 މީހުންނަށެވެ.

ތިއަރީޓެސްޓުން ފާސް ވުމުން ޕޯޓަލްއިން ޑްރައިވިން އަށް އެޕްލައި ކުރެވިދާނެއެވެ.

އެއްގަމު ލައިސަންސްގެ އަމަލީ އިމްތިޙާން ދެވޭނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި 10:00 އިން 14:00 އާދެމެދު.

ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓުން ފާސްވުމުން ޕޯޓަލް ގައި ކާޑު ފެންނަގޮތައް 3 ދުވަސްތެރޭގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

ތިޔަރީ ޓެސްޓުން ފާސްވެ 60 ދުވަސްތެރޭގައި ޢަމަލީ އިމްތިހާން ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލައިސަންސް ޔުނިޓް ނަންބަރު 6645004 އަށް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އާދެމެދު ގުޅުއްވާލައްވާށެވެ.  

 

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

ކާޑް ހެއްދެވުމަށް ބޭނުން ފުޅުވާނަމަ ޕޯޓަލްއަށް އަޕްޑޭޓްވެ ފައިސާ ދައްކާތާ 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލައިސަންސް ކާޑް ލިބޭނެ.

 

ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

ޚިދުމަތް ހޯދަންވީ ގޮތް

ފޯމް ފުރުއްވައި، ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ 2 ފޮޓޯ، ނިޔަމި ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީއަކާއި، އައި.ޑީ.ކާޑްގެ ކޮޕީއަކާއެކު ރަސްމީ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ހުށަހަޅުއްވައި އިމްތިޙާން ފީ އާއި ޚިދުމަތުގެ ފީ ޓްރާންސްފަރކުރުން

މިއިދާރާއަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ ހަމައެކަނި އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ނަންބަރ 7730000311011 (MALE ATOLL COUNCIL) އެކައުންޓް އަށެވެ.

އަދި ސްލިޕާއި އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާނީ 7824234 އަށެވެ.

ކަނޑު ލައިސަންސްގެ އަމަލީ އިމްތިޙާން ދެވޭނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި މެންދުރު 10:00 އިން 14:00 އާދެމެދު.

ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓުން ފާސްވުމުން ކަނޑު ލައިސަންސް ފޮތް ހެއްދުމަށް ރަސްމީ ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން ފައިސާ ޓްރާންސްފާކުރުން

(ފޯމް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލިބިލައްވާނެއެވެ.)      

 

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

ފޮތް ހެއްދެވުމަށް ފައިސާ ދައްކާތާ 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލައިސަންސް ފޮތް ލިބޭނެ.

މިކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޤާނޫނީ ޝަޚުސެކެވެ. މިކައުންސިލްގައި ރަށު ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިތިބި 5 ކައުންސިލަރުން ތިއްބަވައެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއްވަނީ ގާއިމްކޮށްފައެވެ. މިއިދާރާގެ ޚިދުމަތްތައް އަމާޒުކުރެވިފައިވާނީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށެވެ.

ޓެބްތަށް ހިމެނިފައިވާ ބައެއް