މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށި ކައުންސިިލްގެ އިދާރާ

Secretariat of Dhiffushi Council

Introduction to the Council

- 5 councilors and 11 administrative staff working in the K.Dhiffushi  Council Office.

- Issuance of ID cards, birth certificates, birth registration, citizenship, land registration, building and land registration, building permits, guesthouse inspection, boat survey, land privatization, running pre-school, accepting various fees and payments.

ކައުންސިލްގެ ތައާރަފް

- މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށި ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރަނީ 5 ކައުންސިލަރުންނާއި 11 އިދާރީ މުވައްޒަފުންނެވެ. 

- އައިޑީ ކާޑް ހެއްދުން، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް، އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ، ރައްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ޖެއްސުން، ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ، އިމާރާތާއި ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ، އިމާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ، ގެސްޓްހައުސް އިންސްޕެކްޝަން، އޮޑި ދޯނިފަހަރު ސަރވޭ، ގޯތި އަމިއްލަކުރުން، ޕްރީ ސުކޫލް ހިންގުން، އެކިއެކި ފީތަކާއި ފައިސާ ބަލައިގަތުން  

Dhiffushi Map

ދިއްފުށި ޗާޓް