Maafushi is the 2nd island in the southern part of the province. The letter given to this village is (H-12). The distance between the island and the male' is about 16 miles. 30 minutes by speed boat. The population of the island is 2179 people. The island covers an area of ​​34 hectares and 25 hectares of newly reclaimed land. The island has a population of about 5000 people. The number of households in the island is 413. In Maldives Maafushi is the most developed island in local tourism.

މާލެއަތޮޅު މާފުއްޓަކީ ކ.އަތޮޅުގެ ދެކުނުން  ވ.އަތޮޅުގެ އުތުރުން 02 ވަނަ ރަށެވެ. މިރަށަށް ދެވިފައިވާ އަކުރަކީ (H-12) އެވެ. ރަށާއި، މާލެއާއި، ދެމެދުގެ ދުރުމިނަކީ 16 ވަރަކަށް މެއިލެވެ.  ސްޕީޑް ލޯންޗެއްގައި ނަމަ 30 މިނެޓްގެ ދުރުމިނެކެވެ. މި ރަށުގެ އާބާދީއަކީ 2179 މީހުންނެވެ. މިރަށުގެ ބޮޑުމިނުގައި 34 ހެކްޓަރ ހުންނައިރު، އަލަށް ހިއްކުނު ބިމުގައި 25 ހެކްޓަރު ހުރެއެވެ. މި ރަށުގައި ގާތްގަޑަކަށް 5000 މީހުން ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ. ރަށުގެ ގޭބިސީންގެ އަދަދަކީ 413 އެވެ.

މާފުށްޓަކީ ލޯކަލް ޓުވަރިޒަމްގައި އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ރަށެވެ.

Maafushi Map

މާފުށި ޗާޓް