K.Guraidhoo is about 14 miles from Mal’e. 30 minutes by speed boat. It is located in the southernmost part of the province and has a population of 2046 people. The Island covers an area of 38.11 hectares and has a population of about 2500 people. Number of household of the island is 464.

ކ. ގުރައިދޫ އަކީ މާލެއާއި ގާތްގަޑަކަށް 14 މޭލު ދުރުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ. ސްޕީޑް ލޯންޗެއްގައި ނަމަ 30 މިނިޓްގެ ދުރުމިނެކެވެ. އަތޮޅުގެ އެންެމެ ދެކުނުގައި އޮންނަ މި ރަށުގެ އާބާދީއަކީ 2046 މީހުންނެވެ. ރަށުގެ ބޮޑުމިނުގައި 38.11 ހެކްޓަރ ހުންނަ މި ރަށުގައި ގާތްގަޑަކަށް 2500 މީހުން ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ. ރަށުގެ ގޭބިސީންގެ އަދަދަކީ 301 ކެވެ.

Thulusdhoo Map

ތުލުސްދޫ ޗާޓް