ފަރިއްކޮޅު ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

Dinner Preparation for the 12th Atoll Quran Competition

19 Jul 2022 - 20:41

19 ޖުލައި 2022 - 20:41

The 12th Atoll Quran Competition is scheduled to take place in Thulusdu from 01 November 2023 to 04 November 2023. We are seeking a qualified individual or company to prepare dinner for the participants (200 people).

Registration and Information:

Registration Deadline: 11 October 2023 by 10:30 am
To Register: Complete the registration form attached to this notice and email it to procurement@kaaf.gov.mv.
Registered participants will be notified via email.
Those who do not register within this period will not be eligible to participate in the bid.
An information sheet will be sent to registered participants by mail.
Submission of Bids:

Bid Submission Deadline: 12 October 2023 at 10:30 am
No bids submitted after the deadline will be accepted.
Bids should be submitted to the Secretariat of the Maaleatholhu Atoll Council in Thulusdhoo by the specified deadline.
Important Dates:

Registration Deadline: 11 October 2023 by 10:30 am
Bid Submission Deadline: 12 October 2023 at 10:30 am
Address for Submission:

Secretariat of the Maaleatholhu Atoll Council
K.Thulusdhoo
Ameer Ameen Magu

Contact Information:

For inquiries and to obtain the registration form, please contact 6644234 or visit kaaf.gov.mv.

Thank you for your interest in contributing to the success of the 12th Atoll Quran Competition.

ފަރިއްކޮޅު ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 12 ވަނަ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް، 01 ނޮވެމްބަރ 2023 އިން 04 ނޮވެމްބަރ 2023 އަށް ތުލުސްދޫގައި ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ މި މުބާރާތަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް (200 ބޭފުޅުންނަށް) އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ފަރިއްކޮޅު ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުން

ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ސުންގަޑި: 11 އޮކްޓޯބަރ 2023 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:30 ގެ ކުރިން
ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްޓަކައި މިއިޢުލާނާއެކުގައިވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު މިއިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް procurement@kaaf.gov.mv އަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް މެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން އެކަން އެންގޭނެއެވެ.
މިމުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ.
ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ފޮނުވޭނެއެވެ.
ބީލަން ހެށަހެޅުން

ބީލަން ހުށަހެޅުން: 12 އޮކްޓޯބަރ 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 ގައި
ސުންގަޑީގެފަހުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާނީ މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ކ. ތުލުސްދޫ އަށެވެ.
26 ސެޕްޓެންބަރު 2023