އެކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

Notice for Room Rental

19 Jul 2022 - 20:41

19 ޖުލައި 2022 - 20:41

The Secretariat of the Maaleatholhu Atoll Council is seeking air-conditioned rooms for rent from 01 November 2023 to 04 November 2023 (for three nights). The maximum acceptable price is MVR 500.00 (five hundred rufiyaa) per day.

Interested candidates are invited to submit their proposals by completing the attached form, which can be obtained from Secretariat of the Maaleatholhu Atoll Council and the website. Please ensure that the completed forms, along with the required documents, are submitted to our office no later than 13:00 hrs on Thursday, 12 October.

Requirements:

Air-conditioned rooms
Rental period: 01 November 2023 to 04 November 2023 (three nights)
Maximum price: MVR 500.00 per day
Submission Details:

Deadline: 13:00 hrs on Thursday, 12 October
Submit to: Secretariat of the Maaleatholhu Atoll Council


Required Documents:

Individual: Copy of ID card
Company: Copy of registration
For inquiries and to obtain the proposal form, please contact Secretariat of the Maaleatholhu Atoll Council 6644234.

Thank you for your interest.

އެކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 12 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ތުލުސްދޫއަށް ދުރުވާ ދަރިވަރުންނާއި އޮފިޝަލުން ތިބުމަށް ދުވާލަކަށް 500.00 ( ފަސްސަތޭކަ ) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ އަގަކަށް، 70 (ހަތްދިހަ) އެއަކޮންޑިޝަން ކޮޓަރި، 01 ނޮވެމްބަރ 2023 އިން 04 ނޮވެމްބަރ 2023 އަށް ( ތިންރެއަށް ) ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ ފަރާތެއް / ފަރާތްތަކެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި އިޢުލާނާއި އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު، 12 އޮކްޓޯބަރ 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާއިރު އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އައިޑީ ކާޑުގެ ނަކަލް، ކުންފުންޏެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ނަކަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ފޯމް މިއިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
01 އޮކްޓޫބަރު 2023