Thulusdhoo is the fourth most populous island in the north of the province. The administrative center of the Male' Atoll is located in this island. K.Thulusdhoo is about 14 miles from Male'. 30 minutes by speed boat. The population( as of 12 January 2023) is 1598 people. The island has a population of about 3500 people. The island covers an area of ​​33 hectares. In 2014, 33 hectares were dredged and the island now covers an area of ​​66 hectares. The number of households is 259.

މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫއަކީ އަތޮޅުގައި އުތުރުން މީހުން ދިރިއުޅޭ 4 ވަނަ ރަށެވެ. މާލެއަތޮޅުގެ އިދާރީ މަރުކަޒު ހުންނަނީ މިރަށުގައެވެ. ކ.ތުލުސްދޫ އަކީ މާލެއާއި ގާތްގަޑަކަށް  14 މޭލު ދުރުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ. ސްޕީޑް ލޯންޗެއްގައި ނަމަ 30 މިނިޓްގެ ދުރުމިނެކެވެ. އަތޮޅުގެ މެދުތެރޭގައި އޮންނަ މި ރަށުގެ އާބާދީއަކީ( 12 ޖެނުއަރީ 2023ގެ ނިޔަލަށް) 1598 މީހުންނެވެ. މި ރަށުގައި ގާތްގަޑަކަށް 3500 މީހުން ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ. ރަށުގެ ބޮޑުމިނަކީ 33 ހެކްޓަރެވެ. 2014 ވަނައަހަރު 33 ހެކްޓަރ ހިއްކާދެއްވުމާ ގުޅިގެން މިހާރު ރަށުގެ ބޮޑުމިނަކީ 66 ހެކްޓަރެވެ.  ގޭބިސީގެ ޢަދަދަކީ 259 އެވެ. 

Thulusdhoo Map

ތުލުސްދޫ ޗާޓް