Gaafaru is about 38.5 miles from the Male' city. 1 hour by speed boat. It is located in the northern-most part of the province and has a population of 1587 people. The island covers an area of 23.61 hectares and has a population of about 1200 people. The total number of households in the island is 301. 

 

ގާފަރަކީ މާލެއާއި ގާތްގަޑަކަށް 38.5 މޭލު ދުރުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ. ސްޕީޑް ލޯންޗެއްގައި ނަމަ 1ގަޑި އިރުގެ ދުރުމިނެކެވެ. އަތޮޅުގެ އެންމެ އުތުރުން އޮންނަ މި ރަށުގެ އާބާދީއަކީ 1587 މީހުންނެވެ. ރަށުގެ ބޮޑުމިނުގައި 23.61 ހެކްޓަރ ހުންނަ މި ރަށުގައި ގާތްގަޑަކަށް 1200 މީހުން ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ.  ރަށުގެ ޖުމްލަ ގޭބިސީންގެ އަދަދަކީ 301 އެވެ.

Gaafaru Map

ގާފަރު ޗާޓް