A management training open to all institutions in Kaf Atoll will be held in Hura.

The purpose of this training is to teach management level personnel how to manage an office and how to plan things in accordance with the rules.

The trainings will be conducted by LGA officials to explain how to manage the councils.

The launch of the Atoll Council website will also be held at the closing ceremony of the training sessions.

ކާފު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްތަކެއްގެ މުއައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިން އެއް ކ.ހުރާގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިޓްރެއިނިންގެ މަޤްސަދަކީ އޮފީސް ތަކުގައި މެނޭގްމަންޓް ލެވެލްގެ ބޭފުޅުންނަށް އޮފީހެއް މެނޭޖްކުރާނެގޮތްތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތައް ކަންކަން ރާވާހިންގާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ބާއްވާ ޓްރެއިނިން ސެޝަންތަކެކެވެ.

މިޓްރެއިނިން ތަކުގައި ކައުންސިލްތައް މެނޭޖްކުރާނެ ގޮތް ކިޔައް ދެއްވުމަށް އެލްޖީއޭގެ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން ސެޝަންތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިޓްރެނިން ސެޝަން ތަކުގެ ނިންމުމުގެ ޖަލްސާގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކުރުންވެސް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.