ކާފު ލާމަރުކަޒީ ކުއިޒްގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުން ގުރުއަތުލުމަކަށް

Maaleatholhu Atoll Council Quiz Crowns Winners

19 Jul 2022 - 20:41

19 ޖުލައި 2022 - 20:41

The Maaleatholhu Atoll Council's online quiz competition concluded with an unexpected twist as two participants earned identical scores. In a suspenseful tiebreaker, Fatima Sana / Saturn / K. Thulusdhoo emerged victorious, showcasing exceptional knowledge and securing the top spot in the competition. The event, organized in celebration of Decentralization Day from February 26th to March 2nd, 2023.

The quiz, organized by the Secretariat of the Maaleatholhu Atoll Council in celebration of Decentralization Day,  from February 26th to March 2nd, 2023. Participants from across the Atoll was engaged, answering a myriad of questions spanning various topics of Decentralization.

In a five-day intellectual showdown dedicated to the people of Kaaf Atoll, the Maaleatholhu Atoll Council's online quiz competition with three challenging questions posted on the office's Facebook page each day.

The dedication to knowledge paid off for the following winners, who demonstrated their prowess by securing the most correct answers:

1st Place      Cash Prize of MVR 2000
2nd Place     MVR 1500.00 cash prize
3rd Place      MVR 1000.00 cash prize

All winners have received their well-deserved prizes, adding a rewarding conclusion to the quiz tournament that captivated the community over the five days. The event not only celebrated the spirit of Decentralization Day but also showcased the impressive intellect within the Atoll. Congratulations to the winners.

ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ކާފު ކުއިޒްގެ އެންމެ ގިނަ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ރަނގަޅު ކުރެއްވި ދެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ލެވުނު ގުރުއަތުން ކާމިޔާބުކުރީ ފާތިމަތު ސަނާ / ސެޓަރން / ކ.ތުލުސްދޫ އެވެ. 

މި ކުއިޒަކީ ލާމަރުކަޒީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބޭއްވި އޮންލައިން ކުއިޒް މުބާރާތެކެވެ. މިމުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވަނީ 2023 ފެބްރުއަރީ 26 އިން މާރިޗް 2 އަށެވެ.

 

5 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށްގެންދެވުނު މިކުއިޒްގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު 3 ސުވާލު އޮފީހުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ޕޯސްޓްކުރެވުނެއެވެ.

މިމުބާރާތް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވަނީ ކ.އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންނަށެވެ.

 

އެންމެ ގިނަ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ރަނގަޅު ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ވަނަތައް ހޮވިގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި ހުރިހާ އިނާމެއް ވަނީ އެފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުރެވިފައެވެ.

1. ވަނަ: 2000.00 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް

2 ވަނަ: 1500.00 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް

3.ވަނަ 1000.00 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް