ކާށިދޫ އަދި ގާފަރުގައި އެއްގަމު ލައިސަންސް ޓެރެއިނިން

Successful Sea Licensing Training at Kaashidhoo and Gaafaru

19 Jul 2022 - 20:41

19 ޖުލައި 2022 - 20:41

In a proactive move to enhance maritime skills and empower local communities, the Maaleatholhu Atoll Council conducted a comprehensive licensing training from August 20 to 25 on the islands of Kaashidhoo and Gaafaru. Notably, these islands, integral parts of Kaaf Atoll, have been a focus of attention for our Council's initiatives.

The training commenced with the Council team's visit to Gaafaru, responding to a request from the Gaafaru Council Office. From August 20 to 22, rigorous sea license tests were administered, evaluating the competency of 43 individuals. The successful participants were duly licensed, marking a significant step toward ensuring a skilled and capable workforce within the community.

The initiative aligns with our commitment to supporting and uplifting every corner of the Atoll, with a special focus on overlooked areas like Kaashidhoo and Gaafaru. By providing essential training and licensing opportunities, the Council aims to contribute to the overall well-being and self-sufficiency of the residents.

As we continue our endeavors to empower our communities, the licensing training stands as a testament to the Council's dedication to fostering skill development and creating sustainable opportunities for the people of Maaleatholhu Atoll. We look forward to more initiatives that positively impact the lives of our residents.

މާލެއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކ.ކާށިދޫ އަދި ކ.ގާފަރުގައި ލައިސެންސް ދިނުމުގެ ޓްރެއިނިން އެއް އޯގަސްޓް 20 ން 25 ށް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. ކައުންސިލްގެ ޓީމް ފުރަތަމަ ދަތުރު ކުރީ ކ.ގާފަރަށެވެ. މާލެއަތޮޅު ގާފަރުކައުންސިލް އިދާރާގެ އެދިލެއްވުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ކަނޑުލައިސެންނެގުމަށް އެދިފައިވަތީ އެރަށުގައި ކަޑުގެ ލައިސެންސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޯގަސްޓް 20 ން 22 އަށް ކަނޑުގެ ލައިސެންސް ޓެސްޓްތައް ހެދިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން 43 މީހުންގެ ޓެސްޓްހަދައި ލައިސެންސް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

މިޓްރެއިނިންގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލައިސެންސް ޓީމް އިން ވަނީ މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 3 މުވައްޒަފުން ނަށް އެއްގަމު ލައިސެންސް ނެގުމުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާތަކެއް ކިޔައިދެއްވާ އެކަމާގުޅޭ ތަމްރީނުތައް ދެއްވާފައެވެ. . އޮގަސްޓް 20 އިން 22 އަށް ކަނޑުގެ ލައިސަންސްގެ ޓެސްޓްތައް ކ ގާފަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އިރު، 43 ފަރާތެއް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ޓެސްޓް ކާމިޔާބުކުރެއްވި ބައިވެރިންނަށް  ލައިސަންސް ލިބިފައިވާއިރު، މިއީ މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ހުނަރުވެރި އަދި ގާބިލް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްވެސް މެއެވެ.

 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުތައް ބާރުވެރިކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާއިރު، ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ތަމްރީނަކީ މާލެއަތޮޅީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ފުރުޞަތުތައް އުފެއްދުމަށް ކައުންސިލުން ކުރާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ހެކިތަކެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ހެޔޮ އަސަރުކުރާ އިތުރު އިސްނެގުންތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް އިންތިޒާރު ކުރަމެވެ.